Ogólne warunki świadczenia usług

Ostatnio zmodyfikowano: 04 GRU 2023

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i warunkami, ponieważ są one wiążące przy zakupie wszystkich biletów.

Światowy Festiwal Brwi w Rotterdamie jest wydarzeniem o charakterze informacyjnym, a nie edukacyjnym.

 • W żadnym wypadku nie będzie możliwa wymiana biletów, a bilety nie podlegają przeniesieniu.
 • Zwrot pieniędzy za bilety nie będzie dokonywany w żadnych okolicznościach, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Anulowanie lub przełożenie imprezy.
 • Bilety można odebrać przy wejściu na teren obiektu w dniu imprezy na 2 godziny przed jej rozpoczęciem. Przy odbiorze biletu nabywca MUSI okazać dowód osobisty/paszport oraz numer rezerwacji.
 • Nie zezwala się na odbiór biletów przez osoby trzecie. Wejście nie będzie możliwe, jeśli bilety nie zostały zakupione na stronie eyebrowfestival.com.
 • Spóźnialscy będą wpuszczani dopiero po odpowiedniej przerwie w trakcie spektakli.
 • YEVGENIA EVENTS BV lub/i Właściciel Obiektu zastrzega sobie prawo, bez zwrotu kosztów lub rekompensaty, do odmowy wstępu osobom, których zachowanie jest nieuporządkowane lub niestosowne.
 • Podczas wydarzenia nie wolno robić zdjęć, nagrywać dźwięku ani obrazu, chyba że YEVGENIA EVENTS BV zadecyduje inaczej, a Prelegent danej prezentacji postanowi inaczej.
 • YEVGENIA EVENTS BV może bez uprzedzenia dodać, wycofać lub zastąpić prelegentów i/lub zmienić reklamowane programy, czas trwania imprezy, układ miejsc siedzących i liczbę widzów.
 • YEVGENIA EVENTS BV /właściciel obiektu może wykorzystać wizerunek posiadacza biletu lub jego podobiznę w dowolnym pokazie wideo na żywo lub nagranym, fotografii lub obrazie.
 • YEVGENIA EVENTS BV może przełożyć, odwołać, przerwać lub zakończyć imprezę z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, niebezpiecznych sytuacji lub innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą.
 • Posiadacz biletu wyraża zgodę na poddanie się przeszukaniu w celu znalezienia jakichkolwiek przedmiotów zabronionych, w tym między innymi broni, substancji kontrolowanych, niebezpiecznych i nielegalnych oraz urządzeń nagrywających.
 • Posiadacz biletu dobrowolnie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i niebezpieczeństwo związane z imprezą, niezależnie od tego, czy wystąpi ono przed, w trakcie czy po imprezie, w tym śmierć, obrażenia ciała, straty, szkody lub odpowiedzialność.
 • Informacje są zbierane od osób rejestrujących się na eyebrowfestival.com w celu ułatwienia zakupu biletów lub innych dostępnych usług. Informacje te są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z naszymi Polityka prywatnościktóra stanowi część niniejszych warunków.
 • Nabywcy biletów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, powinni uzyskać zgodę rodziców przed zakupem biletów/merchandisów na naszej stronie internetowej. Dokonując transakcji na naszej stronie internetowej, nabywca zaświadcza, że ma ukończone 18 lat oraz rozumie i akceptuje niniejsze warunki użytkowania.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące imprezy będą kierowane do Organizatora i przez niego rozpatrywane.

Stopa zwrotu za wycofanie się z programu

Data wycofania się z umowy Zwrot kosztów biletów na festiwal Zwrot kosztów mistrzostw
Ponad 90 dni przed datą wydarzenia 50% 20%
60 dni przed Datą Imprezy 35% 10%
30 dni przed Datą Imprezy 15% 0%
15 dni przed Datą Imprezy 15% 0%
Ostatnie 15 dni przed Datą Imprezy 0% 0%

Za wycofanie się z zawodów zawsze pobierana będzie opłata w wysokości 75 €. Opłaty rejestracyjne za udział w Mistrzostwach nie podlegają zwrotowi.

Odwołanie lub przełożenie imprezy

 • W przypadku przełożenia lub odwołania imprezy Organizator zamieszcza w mediach odpowiednio Powiadomienie o przełożeniu lub Powiadomienie o odwołaniu imprezy (zwane dalej łącznie "Powiadomieniami" lub indywidualnie "Powiadomieniem"). Wszelkie zwroty dokonywane przez YEVGENIA EVENTS BV mogą być dokonywane wyłącznie z kwot posiadanych przez YEVGENIA EVENTS BV. Kwota zwrotu zostanie wypłacona na zasadzie proporcjonalnej ("Kwota Proporcjonalna") zgodnie z wysokością wspomnianych kwot posiadanych przez YEVGENIA EVENTS BV oraz ceną zapłaconą przez posiadacza biletu za bilet. YEVGENIA EVENTS BV w żadnym wypadku nie jest zobowiązana do zwrotu kwoty wyższej niż kwota proporcjonalna.
 • W zawiadomieniach należy podać procedury żądania zwrotu kosztów oraz okres i czas, w którym posiadacz biletu może żądać zwrotu kosztów.
 • Zwrot nie będzie rozpatrywany, jeśli prośba o zwrot zostanie złożona po upływie określonego czasu od daty Ogłoszenia. Takie niezwrócone kwoty będą rozpatrywane według wyłącznego uznania YEVGENIA EVENTS BV.
 • W przypadku anulowania biletu wszystkie bilety zakupione przy użyciu kart kredytowych zostaną automatycznie zwrócone na karty kredytowe, przy użyciu których zakupiono bilety. Jeśli takie karty kredytowe nie są już ważne, automatyczny zwrot kosztów nie zostanie dokonany i zastosowanie mają poniższe warunki.
 • W sprawie biletów zakupionych przy użyciu płatności innych niż kartą kredytową należy kontaktować się z biurem YEVGENIA EVENTS BV, które mieści się pod adresem: Rijksstraatweg 146, 3223KC Hellevoetsluis HOLANDIA

Regulamin i warunki dla wystawców i sponsorów

1. Zakres zadań

- Termin "Wystawca" obejmuje wszystkich pracowników, współpracowników i agentów firmy, spółki osobowej lub osoby fizycznej, której przydzielono miejsce na potrzeby wystawy.
- "Wystawa" oznacza wystawę odbywającą się w dniach od 13 MAJA do 15 MAJA 2024 r. podczas "Eyebrow Festival 2024", który odbędzie się w Amsterdamie, w Holandii.
- Termin "Organizator" oznacza "Yevgenia Events BV".

2. Przydzielanie powierzchni wystawienniczej

- Organizator przydziela miejsce każdemu wystawcy na podstawie rodzaju miejsca zarezerwowanego przez wystawcę, terminowości wpłat i zgłoszeń oraz charakteru eksponatów lub w inny sposób, który organizator uzna za stosowny.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia powierzchni przez wystawcę w dowolnym czasie.
przed rozpoczęciem wystawy, jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności. Zmiany takie zależą od uznania organizatora, a wystawca nie ma prawa do odszkodowania z tego tytułu.

3. Wnioski o uczestnictwo / Warunki płatności

- Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na przepisowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na oficjalnej stronie internetowej. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć u organizatora.
- Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić na wskazane konto w terminie określonym w formularzu zgłoszeniowym. W przeciwnym razie organizator ma prawo odstąpić od umowy. Warunki płatności to 50% przy podpisaniu umowy oraz 50% przed 1 września 2022 roku. Im wcześniej zostanie podpisana umowa, tym dłuższy będzie okres reklamowy sponsora/wystawcy.
- Wystawcy bez biletu sponsorskiego lub festiwalowego mają ograniczony dostęp do działań między 11 a 15 maja 2024 r.

4. Wykorzystanie powierzchni wystawienniczej

- Budowa, montaż i demontaż stoisk musi być przeprowadzony w wyznaczonym terminie i czasie oraz zgodnie z instrukcją dla wystawców wydaną przez organizatora.
- Modyfikacje, w tym dekoracje, takie jak malowanie podłogi, sufitu i filarów, nie są dozwolone. Wystawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w hali wystawowej.

5. Przepisy bezpieczeństwa i przeciwpożarowe

- W interesie wystawców i odwiedzających organizator podejmuje wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie eksponatów w hali wystawowej w czasie budowy, wystawy i demontażu.
- Materiały użyte do budowy stoiska i ekspozycji muszą być odpowiednio zabezpieczone przed ogniem zgodnie z przepisami komitetu organizacyjnego. Organizator ma prawo, jeśli wymagają tego okoliczności, dokonać zmian na stoisku wystawcy w interesie kontroli.

6. Ograniczenia dotyczące materiałów wystawowych

Wystawca musi wystawić produkty wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia eksponatów, które zawierają produkty lub usługi niezgodne z celem wystawy. Wystawca może sprzedawać towary wyłącznie w hali wystawowej.

7. Zmiany

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu trwania wystawy, jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności. W przypadku zmiany miejsca i/lub terminu lub odwołania wystawy wystawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze związane z rezerwacją uczestnictwa.

8. Klauzule uzupełniające

W razie potrzeby organizator ma prawo wydać dodatkowe zarządzenia oprócz tych zawartych w warunkach i regulaminie wystawy, aby zapewnić sprawne zarządzanie wystawą. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać przepisów zarządzania ustalonych przez organizatora oraz przepisów dotyczących funkcjonowania hali wystawowej ustalonych przez World Trade Center Rotterdam.

9. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory, różnice lub pytania, które mogą powstać w przyszłości pomiędzy organizatorem a wystawcą, dotyczące prawdziwego brzmienia niniejszych warunków i przepisów wystawowych lub praw i zobowiązań stron, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Holenderskiej Izby Handlowej w Rotterdamie. Orzeczenie powyższego arbitrażu jest ostateczne i wiążące dla obu stron.

10. Polityka anulowania

- Zwrot kosztów będzie możliwy tylko w przypadku otrzymania pisemnego zgłoszenia wraz z oryginalnym dowodem wpłaty do dnia 1 czerwca 2022 r. Wszystkie zwroty podlegają opłacie w wysokości 1000 €/stoisko na poczet opłat manipulacyjnych.
- Za konstrukcję trybuny TRUSS i inny wypożyczony sprzęt nie przysługuje zwrot pieniędzy.
- Jeśli kandydat wycofa się z wystawy po 1 marca 2023 r. z jakiegokolwiek powodu, uiszczona opłata za uczestnictwo przepadnie.

11. Miejsce na podłodze

- BRĄZ - 9 m2
- SREBRNY - 12 m2
- GOLD - 15 m2
- PLATYNA - NA ZAMÓWIENIE

12. Opcje stojaka

- Powierzchnia podłogi: Wliczone
- Ściana tylna 300 cm x 250 cm (szer. x wys.)
- Wystawcy: 1 na stoisko
- Zasilanie: 5,2 kW przyłącze główne, 2 gniazda, 2 złącza Wieland, 1 przyłącze uziemiające, opłata podstawowa.
- Dywan: Opcjonalnie
Druk: Pełny kolor
- Inne: Budowa i zakończenie w uzgodnionym terminie. Demontaż po zakończeniu imprezy. Sprzątanie przed imprezą.

13. Usługi dodatkowe i projektowe

- Wystawca jest odpowiedzialny za wszystkie elementy graficzne i wystrój.
- Na życzenie organizator może zorganizować projektanta i dodatkowe usługi za dodatkową opłatą.
- W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe usługi lub sprzęt,
prosimy o kontakt z organizatorem za pośrednictwem partners@eyebrowfestival.com.

0
Festiwal Brwi
Festiwal Brwi
pl_PL